KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DAMLA YAYINEVI BASIM YAYIN DAĞITIM VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (“E-Damla”) olarak mevcut kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde önemsiyoruz. Bu çerçevede,  E-Damla olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız da dahil olmak üzere ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na  (“KVKK”) göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri,  KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi,  KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz;  E-Damla’nın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere;  “www.e-damla.com.tr”, “www.damlayayinevi.com.tr”, www.damlasinav.com.tr   adreslerindeki İnternet siteleri üzerinden ulaştığınızda, şirketimizi ve/veya İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, E-Damla’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir.

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,  E-Damla tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte  KVKK’da belirtilen anlam ve kapsamda;  E-Damla tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla  E-Damla’nın ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla  KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler ile 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde belirtilmiş olan istisnalar kapsamında işlenmektedir.  E-Damla tarafından kişisel verileriniz 5. ve 6. madde kapsamında aşağıda belirtilen istisnalar kapsamında işlenmektedir;

  • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  • E-Damla’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  E-Damla’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip; iadeli taahhütlü mektup veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza ulaşarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişki n bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.”

Talebiniz ile ilgili olarak E-Damla sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”’inde belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Öte yandan işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini ilgili online eğitim İnternet sitelerimizin “Profilim” bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz hâlinde  E-Damla’nın  KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

Son olarak, şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz.